Styrker kommunikasjon og samtaleferdighet i privat og offentlig virksomhet.

Kommunikasjon som konkurransefortrinn

Utvikling av effektive, læringsorienterte organisasjonskulturer.

Coaching, teambuilding & konfliktresolusjon

Velkommen

Kommunikasjonsferdigheter som konkurransefortrinn

Utvikling av Effektive, læringsorienterte organisasjonskulturer

Columbus Consulting AS tilbyr tjenester og ekspertise som baserer seg på bred kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, opplæring og veiledning. Selskapet bistår med å utvikle produktive og fleksible organisasjoner gjennom å styrke kommunikasjon og samtaleferdighet i privat og offentlig virksomhet i Norge, såvel som internasjonalt. Selskapet drives som et enmannsforetak av psykolog Einar C. Salvesen, men har tilgang til et nettverk av ressurspersoner etter behov.

Med utgangspunkt i «den menneskelige faktor», har selskapet hatt oppdrag på alle nivåer innen næringsliv og forvaltning, og i forbindelse med internasjonale demokratiseringsprosjekter innen arbeidslivet i ulike land. Columbus Consulting er hos kundene kjent for å skape tillit og resultater hos alle parter (se referanser).

Cand mag.- Cand psychol – Spes. klinisk psykologi – Utstrakt etterutdanning innen HRD, terapeutiske behandlingsmetoder m.m.

Har evne til å skape positive endringer i team og enkeltpersoner på en rask og tillitsvekkende måte (se menypunkt referanser.)

Har 25 års erfaring som organisasjons psykolog med utstrakt virksomhet for private og offentlige organisasjoner. Særlig oppdrag knyttet til utvikling av kommunikasjonsferdigheter, team og ledelse, konflikt- og krisehåndtering, samt bistand under nedbemanning.

Har hatt en rekke opplæringsprogrammer innen HRD i Norge og internasjonalt.

Videre, utført psykologtjenester så som veiledning (psykologer, barneverns- sosialarbeidere m.fl)., sakkyndige tjenester (arbeidskonflikter o.l.), opplæringsprogrammer innen terapi og gruppeprosesser.

Tidligere arbeidserfaring fra skoleverk, helsevesen, bistandsorganisasjoner og konsulentfirmaer. Ledet Institute for Client-Centered Expressive Therapy. Ledet Røde Kors’ psykososiale fagteam.

I utgangspunktet vil alle arbeidsplasser ha nytte av høy dialogkompetanse blant ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. God håndtering av medmennesker bedrer ikke bare arbeidsmiljøet, men optimaliserer også andre menneskelige ressurser, kreativitet og utbytte.

I samarbeid med oppdragsgiver og med utgangspunkt i den enkelte bedrifts spesifikke behov, utvikles et opplegg med sikte på å heve den kvalitative kommunikasjonskultur på arbeidsplassen. Noen tilnærminger er oppsummert nedenfor.

 • Lederevaluering (accessment)/ lederutvikling (alle nivåer)
 • Teamutvikling (alle nivåer)
 • Veiledning/dybdeintervju (alle nivåer)
 • Rekrutteringsintervjuer m. fokus på avklaring av kommunikative ferdigheter (ledere)
 • Arbeidsmiljø (intervju / kartlegging / prosessarbeid)
 • Nedbemanning/Omplassering / oppsigelse(Kvalitetssikre prosessene for de berørte parter m.m).
 • Konflikt og krisehåndtering/psykososialt arbeidsmiljø (oppfølging av partene, sakkyndig bistand m.m).
 • Psykologspesialisttjenester (prestasjonsangst, stress, utbrenthet m.m.)
 • Foredrag
 • Opplæringsprogrammer i Dialogkompetanse, konfliktløsning, coaching m.m.
 • HRD/Institusjonsbygging/Demokratibyggingsprogrammer for «transition economies»

Utvikling av dialogkompetanse

Et effektivt samspill i forbindelse med salg, kundehåndtering, håndtering av medarbeidere eller leder, dreier seg om å forstå «situasjonens behov» og å tilegne seg ferdigheter slik at man kan avpasse kommunikasjonsstil og atferd etter denne.

Columbus Consulting AS legger vekt på å oppgradere dette feltet ved å formidle kunnskap/ferdigheter/regler for å kvalitetssikre samtaler og ved å fokusere på utvikling av samtaleformer som endrer atferd og fører til avklaring og gjennomføring av aktuelle tiltak.

Det foreligger i dag omfattende forskningsdata som bekrefter at en god kommunikasjonskultur på mange måter er organisasjonens viktigste ressurs. Forskjeller i resultat og produktivitet forklares ikke bare gjennom ulikheter på områder som teknologi, ekspertise og formell organisasjonsstruktur, men snarere gjennom forskjeller knyttet til den«kommunikative infrastruktur» i bedriftene. Det er derfor viktig å legge forholdene til rette for at bedriftens medarbeidere utvikler bedre samtale- og kommunikasjonsferdigheter.

Dersom det satses seriøst på å videreutvikle medarbeideres dialogkompetanse vil man oppnå følgende:

 • Mer effektive samtaler/møter i forhold til analyse av behov for å oppfylle selskapets forretningsmessige målsetting
 • Mer effektiv avklaring og spesifisering av problemer, utfordringer og muligheter som må takles/utnyttes for å utløse medarbeidernes ressurser i forhold til å kunne virkeliggjøre bedriftens verdier, visjon og forretningsmålsetning.
 • Bedre forståelse for samtaleatferd og holdninger som kreves for å effektivisere samtaler.
 • Økt eierskap til beslutninger og effektuering
 • Større evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger (ros og ris)
 • Løsning av konflikter før de låser seg og får destruktive ringvirkninger
 • Generell bedring av arbeidsmiljøforhold

Naturlige treningsmål vil være:

 1. Høyne ledelsens kompetanse på å samtale med medarbeidere, kollegaer og overordnete. Dette betyr økte ferdigheter i samspill med andre i forhold til å:
  • tilpasse samtaleatferd situasjonens behov/målsetting
  • samtale effektivt i forhold til målsetting
  • avklare og sortere ut problemer og muligheter
  • utvikle og virkeliggjøre tiltak
 2. Øke lederes evne til å ta opp temaer/problemstillinger/muligheter oppover, nedover og til siden som fremmer visjon, verdier og forretningsidé.
 3. Øke lederes evne til å trene egne medarbeidere i forhold til overnevnte ferdigheter. Dette vil bl. a. si:
  • at leder skal kunne evaluere og gi tilbakemelding på andres ferdigheter/atferd slik at denne endres i mer ønskelig retning i forhold til visjon, verdier, klima og forretnings ide.
  • At leder skal kunne tilføre/videreføre dialogkompetansen til sine medarbeidere.

For å nå disse målene har vi utarbeidet et konsept som følger:

 1. Utviklingssamtaler
 2. Mål: Kartlegging av kommunikasjonsbehov og utfordringer. Trening i kommunikasjonsstrategier og virkemidler i forhold til å føre effektive samtaler med medarbeidere, kollegaer, overordnete og eksternkunder.

  Samtale 1: Mellom konsulent og leder

  Forberedende samtale for å avklare leders utfordringer. i forhold til å føre effektive samtaler eller coache medarbeidere. Under samtalen kartlegges de samtaler leder bør ta med sine medarbeidere. Det fokuseres på å tilføre leder ferdigheter/atferd, strategier og virkemidler som skal optimalisere evne til å utføre samtalene med et konstruktivt resultat.

  Samtale 2: Mellom leder og medarbeider der konsulent er deltakende observatør

  Under samtalen fokuseres det på at leder skal coache medarbeider i kartlegging av egne utfordringer. og de samtaler medarbeider bør ta. Leder skal fokusere på å tilføre medarbeider ferdigheter/atferd, strategier og virkemidler for å optimalisere dennes evne til å møte de krav organisasjonen/lederen har til vedkommende.

  Feed Back Loop

  Samtalene kan gjentas med jevne mellomrom for avklaring av resultater, nye læringsbehov og tilføring av nye relevante samtalestrategier Konsulent deltar etter behov..

 3. Evaluering
 4. Evalueringen tar sikte på å avklare nødvendige ferdigheter som må styrkes i forhold til foretningsmål, visjon og verdier.

  Evalueringsgrunnlag:

  • Observasjon av samtaler og møter, som inngår som del av coaching prosessen
  • Resultatmåling (økonomiske, kundemåling, intern- og eksternkundemålinger).
 5. Omfang: Antall timer og fordeling av timer på tiltak, person og avdeling bør tilpasses utifra en løpende vurdering og evaluering av den enkelte leders/områdets/avdelings ytelse.

Institusjonsbygging/de mokratibyggingsprogrammer i hovedsak Russland med SUS (tidligere Sovjet-republikker)

UNDP (United Nations Development Programme)

 • 2000: Utvikling og ledelse av opplæringsprogrammer i forhandling og prosjektutvikling for Øst-Europa og SUS-landenes forhandlingsrepresentanter overfor donorer (World Bank, European Bank of Reconstruction and Development, US Aid o.a.)
 • 2003: Seminar for khirghisiske forvaltningledere med fokus på utvikling av styrefunksjoner for organisasjoner
 • 2001 – 2008 Lederutvikling/teamutviklingsprogram i forbindelse med utvikling av kompetansesentre i Khirgisistan for håntering av sosialt utsatte familier. (fra 2004-08 gjennom midler fra UD)

Utenriksdepartementet og Arbeidsforskningsinstituttet 1993-2004 Faglig leder for prosjektet «Democracy Building in Russian Working Life», et bistandsprosjekt med fokus på demokratibygging innen russisk arbeidsliv

 • Diverse opplærings- og veiledningsprogrammer for nøkkelpersoner i russisk arbeidsliv (ledere, tillitsvalgte, arbeidspsykologer, bedriftskonsulenter)
 • Organisasjons- og lederutviklingsprogrammer i et 30-talls bedrifter.
 • Seminarer ved institutter og universiteter

UD og Programmet Task Force on Communicative Desease in the Baltic Sea Region 2003 til idag: Youth Peer Education related to STI, HIV and a healthy lifestyle

 • Opplæringsprogrammer for prosjektmedarbeidere (ungdom) I St. Petersburg

ICDP (International Child Development Programme – en norsk NGO, støttet av UNICEF o.a., med fokus på institusjonsbygging/opplæringsprogrammer knyttet til barns utvikling )

 • 2001 prosjektutvikling i Ukraina
 • 2004 Teamutvikling for prosjektmedarbeidere i Argentina
 • 2002 og 2008 Teamutvikling/konfliktløsning for prosjektmedarbeidere i Columbia

Helsededirektoratet/Rusmiddeletaten 2007 til idag KHAT – yrkesmessig rehabilitering av Somaliere med rusproblemer

 • Fagansvar for Seminarer/gruppeprosesser med fokus på integrering i norsk arbeidsliv

lfabetisk oversikt over kundeforhold:

 • 100 timer eller mer merket med

Næringsliv:

 • ADVOKATFIRMAET SELMER
 • ADVOKATFIRMAET LINDH STABELL HORTEN
 • ABB INDUSTRI
 • F. BASSØE & CO
 • BERG-HANSEN REISEBUREAU
 • BUKSER OG BERGING
 • DnB SHIPPING (Oslo, Pireus, London)
 • DnB PRIVATBANK
 • CCB GRUPPEN
 • DREYER FORLAG
 • ERGO GROUP
 • ESTATE MEDIA
 • EWOS
 • FILTHER TECHNIQUE
 • FORCE NO.
 • KPMG
 • LABORA AS
 • NYCOMED/GE HEALTH CARE
 • RANK XEROX
 • RENVA
 • SÖDRA CELL (Norge og Sverige)
 • SCANDIC HOTELS (Oslo og Akershus)
 • SCANWAFER REC
 • SJØFOSSEN INDUSTRI
 • TANDBERG DATA
 • VÅR BANK OG FORSIKRING/SPAREBANK 1
 • YARA

Offentlige institusjoner og forvaltning:

 • HØYSKOLEN I OSLO
 • JERNBANEVERKET
 • NANSENSKOLEN
 • NORGES BANK
 • RUSMIDDELETATEN
 • OSLO SPORVEIER
 • OSLO VANN- OG AVLØPSVERK
 • UDI
 • ULLEVÅL SYKEHUS
 • AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
 • NORDLAND FYLKESKOMMUNE
 • KOMMUNENE OSLO, AKERSHUS, HURUM, DRAMMEN, MELØY m.fl. (etater, sosialkontor, barnevernskontor og skole)

Eksternkonsulent for konsulentfirmaene:

 • PAUL JOHNSEN & PARTNERE/SAELAND HUMAN RESOURCES AS
 • CHANGE MANAGEMENT AS/AF CONSULTGRUPPEN

 • rådgivning/opplæring av konsulenter
 • konsulenttjenester for firmaenes kunder bl.a. Siemens Scndinavia; DnB Personkunde; Postverket; Stat- og kommuneforvaltning

HRD – prosjekter i forbindelse med bistand:

Donorer: UD, UNDP, UNICEF, World Bank, Helse dep m fl. Div Samarbeidspartnere bl.a. Arbeidsforskningsinstituttene i Norge (AFI) og Sverige, Arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene i St Petersburg; diverse universiteter, institutter og offentlige institusjoner i Russland og SUS (tidligere Sovjet republikker).

(se også menypunkt: Bistand)

Foreninger/organisasjoner

 • Adventistsamfunnet
 • Advokatforeningen
 • Arkitektenes landsforening
 • Assurandørers forbund
 • Cp-foreningen
 • ICDP
 • Rotary
 • Salg og reklameforeningen i bergen
 • Sos barnebyer

Einar Columbus Salvesen Organisational & clinical psychologist:

Work experience as a private practitioner, and from the areas of education, health, NGOs and consultancy firms. Chief psychologist at the Refugee Department of The Red Cross. Initiated in 1982, together with Nathalie Rogers, The Institute for Person-Centred Expressive Therapy, offering counselling, workshops and training courses in Client-Centred Expressive Therapy. 1990 established Columbus Consulting Ltd., with focus on human resources development, offering services as a consultant and advisor on diverse levels in large multinational companies, state departments and institutions in various countries. 1994 together with Ragnar Naess, initiated Development Support, a network of consultants focusing on co-operation in connection with international HRD projects. We have had assignments for a number of companies and institutions in transition- and developing countries.

Based on The Person Centered Approach which was developed by Carl Rogers, the concept Person Centered Expressive Therapy (PCET) was coined by Dr. Nathalie Rogers and myself in 1982. We initiated an institute providing brief programs, seminars and workshops in PCET, as well as a 2 year international program credited at California State University. PCET was considered by Rogers to be «…a new another off shoot of The Person Centered Approach.»

Rogers work is today considered to be the most influential therapeutic approach of all time. The Person Centered Approach regards transparency, congruence and empathy as the necessary conditions for positive change of behaviour. While «Classical» Person Centered therapy focus on verbal communication in human relationships, PCET focus on creating new experiences, awareness and integration also through a broad spectrum of Person Centered Non-Verbal Modes of Communication.

Эйнар Колумбус Салвесен

Презентация профессиональной деятельности:

Психолог, специалист по работе с организациями и клиниками.

Опыт работы в качестве консультанта-психолога в различных сферах образования, здравоохранения, неправительственных организациях и консультирующих фирмах. Главный психолог в отделе по работе с беженцами при Красном кресте. Институт человекоцентрированной экспрессивной терапии (основанный в 1982 году совместно с Натали Рогерс) предлагает услуги по консультации, семинары и обучение в области человекоцентрированной экспрессивной терапии. Основанная в 1990 году компания с ограниченной ответсвенностью Колумбус Консалтинг предлагает услуги по консультированию на различных уровнях в крупных многонациональных компаниях, государственных учреждениях и ведомствах во многих странах. Основанный в 1994 году совместно с Рагнар проект по поддержке развития представляет собой сеть консультантов, фокусирующихся на сотрудничестве в связи с международными проектами по организациoнной работе с персоналом. Мы руководили проектами во многих компаниях и учреждениях в развивающихся стр.

For more information please confer the English version.

Experiencia profesional de trabajo:

Einar Columbus Salvesen  Psicólogo Organizacional y Psicólogo Clínico.

Experiencia profesional en práctica privada:

En las áreas de Educación, Salud, Organizaciones no Gubernamentales y consultoría a empresas privadas.

Cargos desempeñados:

Jefe de los Psicólogos en el Departamento de Refugiados de la Cruz Roja.

Fundador en 1982 del Instituto de Terapia Expresiva Centrada en la Persona en conjunto con Nathalie Rogers. Miembro del equipo activo de Consejería, Talleres y Cursos de Entrenamiento del mismo Instituto.

Creador desde 1990 de la empresa de Consultores «Columbus Consulting Ltd» que se enfoca en el Desarrollo de Recursos Humanos. Esta empresa ofrece servicios de Consultoría y Asesoramiento a diversos niveles a grandes Compañías Multinacionales, Departamentos de Estado e Institutos establecidos en varios países de Europa y América.

En 1994 en conjunto con Ragnar Naess creó el Departamento de Apoyo (Development Support) que es una red de consultores que se especializan en operaciones conjuntas en conección con Proyectos Internacionales de Desarrollo de Recursos Humanos Contando con una amplia experiencia en proyectos realizados para un gran número de compañías e instituciones en transición y en países en desarrollo.

Para una información más detallada, haga el favor de consultar la página web en inglés.

Utvikling av Effektive, læringsorienterte organisasjonskulturer.

Columbus Consulting AS tilbyr tjenester og ekspertise som baserer seg på bred kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, opplæring og veiledning.

Einar C. Salvesen
Einar C. Salvesen

Einar C. Salvesen

Kontakt

Telefon:
+47 991 02 266

Epost:
einar@columbusconsulting.no

Adresse:
Elisenbergveien 3,
0265 Oslo, Norway